Jezuitipia20042018

Identita a poslanie kňaza

Ak sa chceme správne zorientovať, rozhodujúci je pohľad Božieho slova. Nevymyslíme iný model kňazstva, jestvuje iba jeden, ten ktorý nám ukazuje Kristus.

Súčasný svet ponúka rozličné pohľady na kňaza. Vstupujú do toho masmédiá, verejná mienka, utváraná masmédiami, dobrými i zlými skúsenosťami, neraz i fámami. Ide často o nepravdivý a chorý pohľad. Ak sa chceme správne zorientovať, rozhodujúci je pohľad Božieho slova. Nevymyslíme iný model kňazstva, jestvuje iba jeden, ten ktorý nám ukazuje Kristus.

Všimnime si z Listu Hebrejom (4,14-5,6) aspoň niektoré aspekty Kristovho kňaza, ktorý má účasť na kňazstve Ježiša Krista. Kňazstvo je podstatne službou ľudskému životu. Božie slovo predstavuje Ježiša ako veľkňaza, ktorý spolucíti s našimi slabosťami. Bol nám podobný vo všetkom: v skúškach, v utrpení, ponížení, smrti, vo všetkom, okrem hriechu. A tak nás Božie slovo učí, že kňazská služba sa realizuje v spojení s normálnou ľudskou krehkosťou.

Každý kňaz je vybraný spomedzi ľudí. Znamená to, že nie je z iného sveta. Skusuje na sebe všetko, čím človek dnes žije. A predsa iný. V čom? To, čo ho odlišuje, je, že je vybraný, vyvolený, povolaný, ustanovený, poslaný. To, čo ho odlišuje od druhých, nemá sám od seba a nemá sám pre seba. Je dobré, aby sme na to nezabúdali. O kňazovi platia Ježišove slová: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15, 16). Kňaz nemá kňazstvo od seba a ani pre seba. Je to dar, ktorý mu je zverený a za ktorý nesie zodpovednosť.

Úlohou Kristovho kňaza je zastupovať ľudí pred Bohom, mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. Kňaz nie je kňazom sám pre seba. Kňazstvo nie je súkromná záležitosť. Kňaz sám sebe nepatrí – patrí Bohu a ľuďom. Tým Božie slovo určuje jeho identitu. Pred ľuďmi vystupuje ako ten, čo chráni Božie záujmy v prospech pravdy a života ľudí, a keď treba, vie pre ne aj trpieť. Božie slovo tiež vyžaduje, aby bol ľudský; aby predstupoval pred Pána v záujme človeka. Kňaz je – povedali by sme – povolaný byť na strane človeka hriešneho, slabého, blúdiaceho, aby miloval človeka Božím spôsobom. Boh nechce smrť hriešnika. Preto kňaz nie je povolaný súdiť a odsudzovať, ale milovať človeka Božím spôsobom tak ako Ježiš, ktorý vyhľadával hriešnikov a bolo mu ľúto zástupu (porov. Mk 8, 2). Arcibiskup z Bangkoku, kardinál M. Kitbunchu sa vyslovil: Je dôležité, aby boli kňazi blízko ľuďom v konkrétnych životných problémoch, akými trpia hlavne rodiny a mladí ľudia Týmito problémami sú dnes predovšetkým drogy, prostitúcia a kriminalita. Vo svete stále viac ovládanom konzumizmom a materializmom, nemôžu kňazi len kázať, musí i konať a ukazovať sami na sebe príklad cností. Musia prijať jednoduchý štýl života, viac dávať, než prijímať.

Božie slovo však nezamlčuje o Kristovom kňazovi skutočnosť, o ktorej sa azda menej hovorilo – kňaz sám podlieha slabosti. Tieto slová nie sú dôvod či argument ospravedlňovať slabostí a poklesky. Môže azda Kristov kňaz hrešiť, pretože podlieha slabosti? Povedané slovami apoštola Pavla: Vonkoncom nie! (Rim 6, 15). Ide skôr o to, aby sme neboli prekvapení ani svojimi, ani kňazovými slabosťami. Ak kňaz podlieha slabosti, neprestáva byť kňazom. Nemôže hrešiť! Hriech zostáva hriechom. Božie slovo nič neuberá z náročnosti na svätosť a dokonalosť kňazského života, k akej ho Kristovo evanjelium povoláva a ľudia od neho právom očakávajú. Treba však tiež povedať, že svätý Pavol bol Kristovým kňazom, bol to veľký apoštol. Bol však aj slabý; vyznáva sa zo svojej slabosti, trpí kvôli nej. Pavol však aj chce byť slabý, aby mal účasť na slabostiach všetkých, aby im bol blízko a dal najavo, že ich miluje (porov. 2 Kor 11, 29). Pán Ježiš mu povie: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti (2 Kor 12, 9) a Pavol mohol povedať: Lebo keď je slabý, vtedy som silný (2 Kor 12, 9). Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna (1 Kor 15, 10).

Hodnosť Kristovho kňaza si nemožno osobovať. Žijeme vo svete, v ktorom hodnosť a úcta ku Kristovmu kňazovi akoby stratili na rešpekte aj uprostred vlastnej Cirkvi, diecézy, farnosti. Dokonca sa kdesi stalo, že strata hodnosti a nezastupiteľnosti služobného kňazstva nadobudla taký rozmer, že ľudia vo farnosti povedali kňazovi: My vás nepotrebujeme. Vystačíme si sami. My všetci sme kňazmi. Dôležité je, aby Kristov kňaz nikdy nestratil úctu pred tajomstvom milosti, ktorá mu bola daná. Ak Božie slovo hovorí o kňazovi, že podlieha slabosti, nepopiera a neznižuje hodnosť jeho kňazstva. Aké je dôležité brať Božie slovo za kritérium! Byť Kristovým kňazom je Boží dar. Je to povolanie, na ktoré sami od seba nemáme, ktoré nás prerastá; povolanie, ktorého zárukou je a zostáva Boh sám.

Kedysi ešte ako kardinál Benedikt XVI. napísal: Kňaz neplní svoje poslanie preto, že ma na to vrodené predpoklady, alebo že mu to spôsobuje radosť, alebo prináša zisk. Naopak – kto prijíma sviatosť, je poslaný, aby dával to, čo sám zo seba dať nemôže; aby konal v osobe niekoho iného a aby bol jeho živým nástrojom. Preto nijaký človek nemôže seba samého vyhlásiť za kňaza. Ani nijaké spoločenstvo nemôže niekoho z vlastnej vôle určiť na takú službu. Kňazstvo možno prijať iba cez sviatosť, ktorá patrí Bohu. Poslanie možno prijať iba od toho, kto posiela, od Krista v jeho sviatosti, v ktorej sa človek stáva pre svet Kristovým hlasom. A jeho rukou. Tento dar zo seba samého a zrieknutie sa a zabudnutie na seba však neničí človeka, ale vedie ho k pravej ľudskej zrelosti.

Ty si kňaz naveky. Kňazom nie je kňazom na čas. Je ním naveky. Kristovo kňazstvo nemôže v sebe zmazať. Môže ho svojím životom napĺňať, môže mu dať v sebe samom naplno zažiariť, môže sa mu dať celkom k dispozícií alebo ho môže v sebe zatemniť, dokonca zneuctiť. Môže sa mu spreneveriť, ale nemôže ho v sebe zničiť. Môže sa k nemu nepriznať, ale nemôže prestať byť kňazom. Kňaz svätého života hovorieval: Ak chceš byť nešťastným kňazom, buď ním napoly; ak chceš byť šťastným, vlož sa doň celý. Darovať sa celý a vložiť všetko do svojho povolania je požiadavka skutočnej lásky. Skutočná láska sa dáva buď celá alebo vôbec nie je láskou. Kardinál Dario Hoyos kňazom napísal: Vedomí si toho, ako píše svätý farár z Arsu, že „kňaz je láskou Ježišovho Srdca“, vám nemôžem nepripomenúť, že nič nie je chvályhodnejšie ako zapálené svedectvo o vlastnom povolaní. „Kňaz“ – dodáva Ján Mária Vianney „je niečo tak nesmierne, že ak by to on sám dokázal pochopiť, zomrel by z toho. Dnešný človek hľadá v kňazovi iba Krista a pozná iba jednu veľkú túžbu: stretnúť sa s Kristom. Ľudia chcú v kňazovi vidieť milosrdnú tvár Boha.

Dodajme ešte dva aspekty, ktoré podstatne patria k obrazu Kristovho kňaza podľa Božieho slova. Je to aspekt Eucharistie a modlitby. Kristovo kňazstvo je nerozlučne spojené s tajomstvom Eucharistie. Biskup pri vysviacke mu kladie na srdce: Prijmi obetné dary svätého ľudu a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža. Modlitba zostáva nevyhnutnou podmienkou životnosti a pravosti kňazského života. Ak sa kňaz prestane modliť, prestane veriť. Ak prestane veriť, prestane milovať. Ak prestane milovať, prestane žiť z Boha a pre Boha. Smrť kňazského života je prestať sa modliť.

Čo je poslaním Kristovho kňaza? Žiť príbeh lásky, ktorý všetkým dosvedčí, že povolanie k láske je určené všetkým. Cirkev dnes veľmi potrebuje kňazov s Kristovým srdcom, čo hlásajú evanjelium Božej lásky. Náš svet má právo počuť najkrajšiu zvesť a najkrajšiu pravdu o svojom živote! Má právo počuť, že je tu Boh, ktorý miluje dnešného človeka a hľadá ho, aby mu daroval plnosť života. Cirkev dnes potrebuje kňazov, ktorí sú si plne vedomí daru milosti, ktorý dostávajú kňazskou vysviackou a dokážu konať v mene Kristovom v plnej jednote so svojimi biskupmi. Ak je dané, že úloha kňazov je ústredná a nenahraditeľná, tak sa treba venovať ich formácii. To nie je zodpovednosť iba biskupov a kňazov, ale každého kresťana. Všetci veriaci modliaci sa k Bohu za bohatú žatvu, môžu prispievať k rozkvetu kňazských povolaní a k formácii kňazov. Byť Kristovým kňazom to stojí srdce. Kristov kňaz má plniť poslanie, aké plnil Ježiš.

Dobrý Ježišu, daruj nám kňazov podľa svojho Srdca a nám milosť svojím životom i modlitbou im pomáhať, aby boli takými, akých nám chceš darovať ty sám.

Jozef Šuppa SJ
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život