Jezuitipia20042018

Kázať pre spásu duší

Rehoľa bratov kazateľov, dominikánov oslávila osemsté výročie od svojho vzniku. Založil ju sv. Dominik Guzmán. Dominik sa narodil v roku 1170 v španielskom meste Caleruega. Od siedmeho do štrnásteho roku sa vzdelával pod tútorstvom matkinho brata kňaza. Asi v roku 1184 nastúpil na štúdiá filozofie a teológie v meste Palencia. Neskôr biskup Martin de Bazan z mesta Osma povolal Dominika ešte ako študenta do katedrálnej kapituly, aby mu pomohol pri jej reforme. V Osme strávil Dominik deväť rokov. Ďalšie roky v službách biskupa a pápeža strávil Dominik kázaním medzi albigencami a mnohých obrátil na katolícku vieru. V Toulouse v roku 1215 zhromaždil Dominik svojich sympatizantov a založil komunitu. Pápež Honorius III. ju schválil v roku 1216. Od počiatku jej jestvovania až doteraz je hlavným cieľom rehole  podľa túžby sv. Dominika kázať na spásu duší.

Rehoľa bratov kazateľov, dominikánov oslávila osemsté výročie od svojho vzniku. Založil ju sv. Dominik Guzmán. Dominik sa narodil v roku 1170 v španielskom meste Caleruega. Od siedmeho do štrnásteho roku sa vzdelával pod tútorstvom matkinho brata kňaza.

Asi v roku 1184 nastúpil na štúdiá filozofie a teológie v meste Palencia. Neskôr biskup Martin de Bazan z mesta Osma povolal Dominika ešte ako študenta do katedrálnej kapituly, aby mu pomohol pri jej reforme. V Osme strávil Dominik deväť rokov. Ďalšie roky v službách biskupa a pápeža strávil Dominik kázaním medzi albigencami a mnohých obrátil na katolícku vieru. V Toulouse v roku 1215 zhromaždil Dominik svojich sympatizantov a založil komunitu. Pápež Honorius III. ju schválil v roku 1216. Od počiatku jej jestvovania až doteraz je hlavným cieľom rehole podľa túžby sv. Dominika kázať na spásu duší.


Život sv Dominika

Rodičmi sv. Dominika boli Félix Guzmán a Jana z Azy. Jeho matka je v Cirkvi uctievaná ako blahoslavená. Okolo roku 1184 Domink nastúpil na štúdiá filozofie a teológie v meste Palencia. Kedy sa stal kňazom, je dnes ťažké zistiť. V meste Osma biskupovi Martinovi de Bazan Dominik pomohol pri reforme kapituly. Počas deväťročnej služby v Osme sa Dominik stal zástupcom priora kapituly. Osmianskeho biskupa Diega požiadal v roku 1203 kastílsky kráľ Alfonz VIII., aby šiel k dánskemu princovi požiadať ho o ruku jeho dcéry pre kráľovho syna, princa Ferdinanda. Biskup si vybral ako sprievodcu Dominika. Keď prechádzali cestou cez juhofrancúzske mestá, s ľútosťou a úžasom pozorovali, že mnoho ľudí prepadlo bludu albigencov. Bludári učili, že jestvuje Boh dobra a Boh zla, hmoty. Opovrhovali všetkým, čo súviselo s hmotou – súkromným majetkom, manželstvom, cirkevnou organizáciou, kňazstvom, sviatosťami, mäsom i svetskou vrchnosťou. Žili prísne asketicky a mnoho ľudí ich nasledovalo. Bludári rúcali chrámy, prenasledovali a zabíjali kňazov. Pálili mestá i dediny a vraždili tých, ktorí nechceli prijať tento blud. Biskup Diego s Dominikom sa na spiatočnej ceste z Dánska rozhodli prosiť pápeža o dovolenie kazateľsky pôsobiť medzi albigencami a hlásať katolícku vieru. Pápež Inocent III. im dovolil hlásať Božie slovo. Dva roky chodili bosí a horlivo kázali. Výsledky ich práce boli mizivé a Dominik začal pochybovať o zmysle svojho pôsobenia. Napriek všetkému sa veľmi veľa modlil.

Rehoľná spoločnosť kazateľov

Podľa tradície sa Dominikovi raz pri modlitbe zjavila Panna Mária a naučila ho modliť sa ruženec. Modlitbu šíril a vďaka tomu sa potom obrátilo mnoho ľudí. V roku 1206 založil na úpätí Pyrenejí v obci Prouille ženský kláštor a ústav na vzdelávanie katolíckych dievčat. V Toulouse uskutočnil dlho plánované založenie rehole. Pri kostole sv. Romana v Toulouse vzniklo združenie kazateľov, ktorí žili rehoľným životom. Novú rehoľu schválil pápež Honorius III. v decembri 1216. Všade, kde kázali, vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku, zakladali kláštory. Počet členov rýchlo rástol a v roku 1221 mala dominikánska rehoľa už desať samostatných provincií a šesťdesiat kláštorov; nejeden z nich mal aj vyše sto členov. Dominikáni zašli až do Švédska, Nórska, Írska a Maroka. Koncom júla 1221 išiel Dominik z Ríma do Bologne. Tam rozhorúčený vstúpil do chladného kostola, kde zostal celú noc v dlhej modlitbe. Ráno dostal silnú horúčku. Dal sa vyspovedať a večer 6. augusta 1221 zomrel. Mal niečo vyše päťdesiat rokov. Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor IX. v roku 1234. Dominik nezanechal nijakú napísanú homíliu. Máme od neho len zopár písaných textov. Celý jeho život bol však kázaním. Rehoľa, ktorú založil, je jeho najlepšou homíliou.

Dominikáni dnes chápu, že oni sami sú súčasťou tohto kázania sv. Dominika. Nová éra v živote bratov kazateľov sa začala v 20. storočí. Francúzski dominikáni Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Henry-Marie Feret v povojnových rokoch publikovali diela významné pre obnovu náboženského života, ktoré sa stali základným referenčným bodom pre Druhý vatikánsky koncil a prispeli k obnove Katolíckej cirkvi. V roku 1969 promulgoval magister rehole Aniceto Fernandez Regulu laických bratstiev sv. Dominika, v ktorej už boli zapracované myšlienky Koncilu v otázke života a poslania laikov. Svätá stolica schválila Regulu laických bratstiev sv. Dominika v roku 1987.

Dominikáni na našom území

Dominikáni sa od počiatku usadzovali najmä vo veľkých mestách, univerzitných centrách a biskupských sídlach. Do Uhorska prišli prví dominikáni vďaka bratovi Pavlovi, ktorý študoval a prednášal v Bologni. Tam sa stretol so sv. Dominikom a pripojil sa k novozaloženej reholi. Postupne vznikali na našom území kláštory v Trnave, Banskej Štiavnici, Košiciach, Komárne a vo Veľkom Šariši. Doba reformácie priniesla dominikánom v Uhorsku úpadok. Z historických kláštorov sa podarilo obnoviť na Slovensku len konvent v Košiciach. Po páde socializmu pribúdal počet bratov a dominikáni sa mohli vrátiť do košického kláštora. V posledných rokoch založili komunity v Bratislave, v Žiline, v Dunajskej Lužnej a vo Zvolene. V roku 2001 vznikla Slovenská provincia bratov dominikánov, ktorá má v súčasnosti 58 členov. Dominikova regula pozýva veriacich ku každodennej modlitbe liturgie hodín a k častej účasti na sv. omši.

Leták Akcie 365 na Február
Pripravil: Milan Hudaček SJ
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život